Κατηγορίες

Περιβάλλον

Προστασία του Περιβάλλοντος

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί διαχρονικό στόχο της ΒΙΟΜΕΣ και η προσπάθειά μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης. Δεσμευόμαστε όλοι, διοίκηση και προσωπικό, όχι μόνο για την τήρηση των εθνικών και ευρωπαϊκών νομοθετικών διατάξεων αλλά και για την προώθηση προγραμμάτων πράσινης ανάπτυξης έτσι ώστε να πετύχουμε τον στόχο αυτό.

Ενεργειακό αποτύπωμα

Μέσα από την ανανέωση του εξοπλισμού, την βελτιστοποίηση των διεργασιών αλλά και τον επανασχεδιασμό προϊόντων συμβάλουμε αποφασιστικά στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρίας μας.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής:

 • Χρήση εξελιγμένων πρώτων υλών που απαιτούν χαμηλότερες θερμοκρασίες (λιγότερη ενέργεια) για τη θερμική τους κατεργασία. Μεσοσταθμικά έχουμε μειώσει τις θερμοκρασίες κατεργασίας των πρώτων υλών κατά 15 βαθμούς Celsius. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 10% μικρότερη απαίτηση σε ενέργεια για θερμότητα.
 • Με τη χρήση ανακυκλωμένων πρώτων υλών πετυχαίνουμε χαμηλότερη έκλυση αερίων του θερμοκηπίου κατά 65 - 70% σε σχέση με τις πρωτογενείς πρώτες ύλες. Αυτό σημαίνει κατ' επέκταση πως αυξάνοντας τη συμμετοχή αναγεννημένης πρώτης ύλης στο σύνολο της παραγωγής μας, συμβάλλουμε στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.
 • Για την ψύξη του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας χρησιμοποιούμε κλειστό κύκλωμα ψύξης, εξοικονομώντας έτσι ενεργειακούς αλλά και υδάτινους πόρους.           

 

Μηδενικά απορρίμματα

Η εταιρία μας είναι πλήρως προσανατολισμένη στη διαρκούς μείωσης παραγωγής απορριμμάτων.

Το εσωτερικό σύστημα ανακύκλωσης που διαθέτουμε, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και θραυστήρες πλαστικών, κάτι που σημαίνει πως τα απορριφθέντα από την παραγωγική διαδικασία προϊόντα καθώς και οι επιστροφές από πελάτες ή ακόμα και παλαιά είδη που δεν παρουσιάζουν εμπορική κίνηση, αξιοποιούνται στο 100%. Έτσι διασφαλίζουμε πρακτικά πως έχουμε μηδενική απόρριψη πλαστικών από την παραγωγική μας διαδικασία.

Σχετικά με τα υλικά συσκευασίας που εισέρχονται και εξέρχονται από εμάς, μεριμνούμε με τον πλέον επίσημο και ενδεδειγμένο τρόπο για τη διαχείρισή τους. Αναλυτικότερα, οι πρώτες και οι βοηθητικές ύλες που προμηθευόμαστε και οι οποίες είναι συσκευασμένες σε πλαστικό – χαρτί – χαρτόνι – μέταλλο κλπ., οδηγούνται μετά την απο-συσκευασία και τη διαλογή – διαχωρισμό, σε πιστοποιημένες εταιρίας ανακύκλωσης που τα διαχειρίζονται περεταίρω. Όλα τα στοιχεία που αφορούν στα είδη των συσκευασιών, τις επιμέρους ποσότητες και τις εταιρίες που τα παραλαμβάνουν, καταχωρούνται λεπτομερώς και επίσημα στο Η.Μ.Α. (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων).

Από την άλλη πλευρά, οι συσκευασίες των προϊόντων που διοχετεύει η εταιρία μας στην αγορά (χαρτόνι και πλαστικό) καταχωρούνται στην Ε.Ε.Α.Α. (Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης) και στον Ε.Ο.Α.Ν. (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης) και καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος. Έτσι βοηθάμε έμπρακτα τους αρμόδιους φορείς οι οποίοι διαχειρίζονται μεταξύ άλλων και τους μπλε κάδους, να λειτουργήσουν ομαλά και αποτελεσματικά.

Τέλος, στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης που επιδιώκουμε σε όλα τα επίπεδα εφαρμόζουμε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.

Περιβαλλοντική διαχείριση ISO 14001 

 

Κυκλική Οικονομία - Ανακύκλωση

Κυκλική Οικονομία - Ανακύκλωση

Το γραμμικό μοντέλο παραγωγής βασίζεται στο τρίπτυχο "προμήθεια πρώτης ύλης -  παραγωγή προϊόντων - απόρριψη στο τέλος της χρήσης" και πάνω σε αυτό έχουν αναπτυχθεί οι περισσότερες οικονομίες στο κόσμο. 
Σύμφωνα με το εν λόγω μοντέλο, κάθε προϊόν αναπόφευκτα φτάνει στο "τέλος της ωφέλιμης ζωής" γεγονός που από μόνο του, το καθιστά πλέον μη βιώσιμο.
Δεδομένης της αυξανόμενης ανησυχίας για την εξάντληση των φυσικών πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, καθώς και την ανάγκη για αειφόρο ανάπτυξη, η κυκλική οικονομία  έρχεται ως φυσικό επακόλουθο.
Με απλά λόγια, ως κυκλική οικονομία ορίζεται η επιμήκυνση του κύκλου ζωής των προϊόντων με παράλληλη εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, μέσω της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης πρώτων υλών, ενέργειας και αποβλήτων.
Η κυκλική οικονομία αποτελεί μία αξιόπιστη, σύγχρονη πρόταση για βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία έχει πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Γι’ αυτό το λόγο αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της εταιρίας μας.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η ανακύκλωση συνοπτικά, είναι η διαδικασία κατά την οποία μέρος των απορριμμάτων μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα προϊόντα. Η συμβολή της ανακύκλωσης είναι πολλαπλή:

 • Μείωση απορριμμάτων
 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Περιορισμός ρύπανσης στην ατμόσφαιρα, στο έδαφος, στις θάλασσες και στον υδροφόρο ορίζοντα.
 • Βελτίωση βιοτικού επιπέδου των λαών
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 • Προαγωγή της αειφορίας

Ενστερνιζόμενοι πλήρως τις αρχές της κυκλικής οικονομίας  έχουμε εισάγει εδώ και αρκετά χρόνια τη χρήση, σε ποσοστό, ανακυκλωμένης πρώτης ύλης στην παραγωγή μας.

Το 2018, το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 10 - 12 % ενώ το 2019 έφτασε το 15%. Για το 2020 σκοπεύουμε να φτάσουμε ή και να ξεπεράσουμε το 20% ανακυκλωμένης πρώτης ύλης με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να είναι PCR (Post Consumer Recycled). Να επισημάνουμε ότι πάντα στόχος της εταιρίας μας είναι να διατηρούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας και ότι η επιλογή και χρήση της ανακυκλωμένης πρώτης ύλης δεν επηρεάζει τα χαρακτηριστικά αυτό.  Ειδική μνεία πρέπει να γίνει σχετικά με την επιλογή των προϊόντων όπου χρησιμοποιείται η ανακυκλωμένη πρώτη ύλη. Όσον αφορά τα προϊόντα που προορίζονται για χρήση σε επαφή με τρόφιμα, χρησιμοποιούμε μόνο πρωτογενή πρώτη ύλη ώστε να διασφαλίζουμε απόλυτα την ασφάλεια του καταναλωτή. Η παραγωγή ανακυκλώσιμης πρώτης ύλης που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκεύη για τρόφιμα, είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο όμως παρακολουθώντας στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις στον εν λόγω τομέα, θα είμαστε από τους πρώτους που θα χρησιμοποιήσουν καθαρή ανακυκλωμένη πρώτη ύλη και σε αυτήν την κατηγορία προϊόντων.

Με λίγα λόγια

H συλλογή με την ονομασία kiklos είναι αποτέλεσμα της δυναμικής ανάπτυξης της εταιρίας ΒΙΟΜΕΣ που προήρθε από τις εσωτερικές διαδιακασίες της εταιρίας για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσα από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρίας προέκυψε η ανάγκη για αντικείμενα όχι μόνο χρηστικά αλλά και διακοσμητικά, σύγχρονου σχεδιασμού και υψηλής αισθητικής και ποιότητας...

in_brief_2.jpg
DSC08907_EDIT.jpg
DSC08827-ed.jpg
previous arrow
next arrow
 

professional collection

Πολιτική Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Για την BIOMEΣ Α.Β.Ε. η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ σημαντική και αποτελεί μία διαρκή ευθύνη για την εταιρία μας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η εταιρία μας συλλέγει, πως χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά καθώς και τις επιλογές που έχουν οι υποκείμενοι στην επεξεργασία αυτή.

Ποια Δεδομένα συλλέγουμε και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, αφορούν σε φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Εταιρία, εκπροσώπους νομικών προσώπων-πελατών, συνεργαζόμενων τρίτων εταιριών ή υπεργολάβων, επισκέπτες, καθώς και όσους έχουν υποβάλει αίτηση για εργασία.

Συγκεκριμένα συλλέγουμε :

 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου, επωνυμία εργοδότη, διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου

 • Επιπρόσθετα στοιχεία, σε ό,τι αφορά στους πελάτες, συνεργαζόμενες τρίτες εταιρίες και υπεργολάβους:

  • Φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, ΑΔΤ)

  • Οικονομικές πληροφορίες, λεπτομέρειες πληρωμής, παράδοσης και τιμολόγησης

  • Έγγραφα που απαιτούνται για εργασίες τρίτων στις εγκαταστάσεις μας

ή αναφορικά με τους αιτούντες εργασία:

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και σχετικά έγγραφα για την τεκμηρίωση των εν λόγω στοιχείων.

 • Ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητα.

 • Λεπτομέρειες σχετικές με την ασφαλιστική κατάσταση και τυχόν υφιστάμενο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

 • Προϋπηρεσία και ακαδημαϊκά προσόντα.

 • Συστάσεις προϋπηρεσίας.

 • Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που τυχόν παρέχονται μέσω των εγγράφων που υποβάλλονται.

ή αναφορικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας :

 • Πληροφορίες σχετικά με τον διακομιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας

 • Άλλες πληροφορίες, για περισσότερες λεπτομέρεις δείτε την πολιτική cookies της εταιρίας μας στην ιστοσελίδα μας www.viomes.gr

Η εταιρία μας δεσμεύεται ότι δεν συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων η νομική βάση για την επεξεργασία τους είναι μία από τις παρακάτω :

 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με εσάς (Άρθρο 6 (1) (β) του Γενικού Κανονισμού),

 • έχει δοθεί η ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 6 (1) (α) του Γενικού Κανονισμού),

 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας ή για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία (Άρθρο 6 (1) (γ) ή (στ) του Γενικού Κανονισμού, αντίστοιχα).

Ποιοί επεξεργάζoνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτελείται από την Εταιρία μας  καθώς και από τυχόν συνεργαζόμενες μαζί μας τρίτες εταιρίες, προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση των συμφωνηθέντων σκοπών. Προσωπικά δεδομένα διαμοιράζονται σε τρίτα μέρη όταν είναι αναγκαίο για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και τη διευκόλυνση της συμφωνημένης συνεργασίας μαζί σας ή επιβάλλεται στην Εταιρία μας από δημόσιες αρχές στο πλαίσιο των νόμιμων υποχρεώσεων μας.

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, η διαβίβαση θα γίνει μόνο για νόμιμους λόγους και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον GDPR.

Ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρίας μας φροντίζει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Η επεξεργασία τους επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και τυχόν υπεργολάβους και εξωτερικούς συνεργάτες μας μόνο για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς. Φροντίζουμε δε να λαμβάνουμε τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, απώλεια και τροποποιήσεις.

Χρόνος τήρησης προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τα έχουμε συλλέξει. Είναι πιθανό επίσης να τηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω νομικών αξιώσεων ή κατ΄ επιταγή εννόμων συμφερόντων και υποχρεώσεων της Εταιρίας.

Οσον αφορά τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των φυλλομετρητών κατά την περιήγηση στην ιστιοσελίδα μας μπορείτε να ενημερωθείτε από την πολιτική Cookies της εταιρίας μας που είναι αναρτημένα στην ιστιοσελίδα μας www.viomes.gr.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων

Έχετε τα δικαιώματα:

 • πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα,

 • διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

 • διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη,

 • φορητότητας των Δεδομένων σας,

 • περιορισμού της επεξεργασίας,

 • εναντίωσης/ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

Στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία μας

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας στον τηλεφωνικό αριθμό: 210 6646231, ή εναλλακτικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ενημέρωση για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στην προσπάθειά μας να βελτιώνουμε συνεχώς την προστασία των δεδομένων σας, τη σαφή και ξεκάθαρη πληροφόρησή σας σχετικά με την επεξεργασία τους και την τήρηση του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου, η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται σε αλλαγές. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας www.viomes.gr προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας σας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τη σελίδα μας θεωρούμε ότι συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Η επιλογή σας μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί σε αυτό το σύνδεσμο